განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისთვის

მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები
განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის

მონაცემთა ბაზა

კითხვარები – მოსწავლე, მასწავლებელი, დირექცია

მოსწავლეთა მოქალაქეობრივი კომპეტენციების მოდელი

მოქალაქეობრივი განათლება – სამეცნიერო ლიტერატურა და ბიბლიოგრაფია

რესპოდენტების სტატისტიკური მონაცემები

დემოკრატიული მოქალაქეობის სამართლებრივი საფუძვლები

კვლევის შედეგები